הרשמה לאתר

תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט של הפורום הדתי לאומי

מבוא

 

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הפורום הדתי לאומי (להלן– "אתר זה").

 

 1. השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתקנון זה, תקנון המסדיר את תנאי שימוש באתר זה (להלן – "התקנון"). הנך נדרש לקרוא תקנון זה במלואו, בעיון ובקפידה, בטרם אתה עושה שימוש כלשהו באתר זה.

 

 1. עשיית שימוש כלשהו שלך באתר זה, מהווה הסכמה שלך לכל התנאים המופיעים בתקנון. על כן, ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי האתר, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר.

 

 1. תקנון זה ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר.

 

 1. הגלישה באתר זה או הרשמתך כמשתמש באתר (כמפורט להלן), ייחשבו להסכמה לתנאי תקנון זה  ולהסכמה שלא לעשות באתר זה או באמצעותו שימוש שאינו למטרות חוקיות.

 

 1. לבעלי האתר או למנהלת האתר הזכות להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישתם של גולשים לאתר זה אם יפרו תנאי מתנאי התקנון, או מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי.

 

 1. לבעלי האתר או למנהלת האתר ולמי מטעמם זכות בלתי מוגבלת לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, ובכל זמן נתון, וזאת, מבלי שמי מהנ"ל מתחייב להודיע על כך למשתמשים בהודעה פומבית ו/או בהודעה פרטית. על כן, מחובתו של כל משתמש באתר לבדוק את הוראות תקנון האתר המעודכנות בכללותן, בעיון ובקפידה, טרם ביצוע כל פעולה בו.

 

 1. התכנים המפורסמים באתר זה עשויים להיות מפורסמים בכל מדיה אחרת, לרבות, אתרי אינטרנט אחרים ו/או טלוויזיה ו/או טלפון סלולארי ו/או כל אמצעי תקשורת אחר כאשר הוראות תקנון זה במלואו יחולו על כל פרסום של התכנים במדיה אחרת כלשהי.

 

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. במקום בו נוסחו התנאים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וגם ללשון יחיד, ולהיפך לפי הענין.

 

 1. כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרוש תקנון זה ותנאיו.

 

 

האתר ותוכנו

 

 1. אתר זה מופעל ע"י הפורום הדתי לאומי, ע.ר. 580593473 ("הפורום הדתי לאומי" או "הפורום הדתי").

 

 1. אתר זה מכיל, בין היתר, מידע אודות הפורום הדתי לאומי, פרויקטים ומיזמים שלה, סרטונים, מאמרים, הדמיות, ותכנים שונים לרבות תכנים פרסומיים.

 

 1. מובהר כי תמונות, הדמיות, תוכניות, תשריטים וכיו"ב אשר יוצגו באתר מעת לעת הינם לשם המחשה בלבד.

 

 1. בעלי האתר ומנהלת האתר ישתדלו לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמידית. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר ינסו  בעלי האתר ומנהלת האתר להחזיר האתר לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות אתר זה.

 

 1. למרות מאמצי מנהלת האתר, אתר זה אינו חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתיו, ולכן מובהר כי לא תהיה למנהלת האתר, לבעלי אתר ולפורום הדתי לאומי כל אחריות בגין גישה בלתי מורשית כזו.

 

 

 

הרשמה לאתר

 

 1. בטרם תוכל לבצע פעולות באתר זה, עליך לעבור הליך רישום לאתר זה.

 

 1. תחילה, עליך לבחור שם משתמש וסיסמא שישמשו אותך בביצוע הפעולות מעת הרישום ולהבא. בנוסף, עליך למלא את טופס המשתמש המקוון בנוסח המצוי באתר. בטופס זה תתבקש למסור מידע בסיסי שיאפשר לאמת את זהותך. המידע המבוקש כולל את שמך, כתובתך הרשומה בישראל, מספר הטלפון שלך, מספר הפקס שלך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה. בנוסף, יהיה עליך למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך, מספר הזהות ופרטים נוספים, ככל שיידרשו על-ידי אתר זה בעת ביצוע פעולת הרישום.

 

 1. מובהר בזאת כי לאתר זה הזכות לסרב לרישום כל משתמש, מכל סיבה שהיא וללא חובת הנמקה וכן לבטל רישום משתמש. משתמש שרישומו סורב או בוטל, לא יהיה רשאי לשוב ולעשות שימוש באתר תחת שם משתמש אחר בכל צורה או אופן.

 

 1. לאתר זה, לבעלי האתר ולמנהלת האתר  הזכות לסגור, להשעות, להפסיק ולהגביל פעילות חשבון של כל משתמש רשום, בכל עת, ומבלי שהם מתחייבים לתת הודעה מוקדמת על-כך לבעל החשבון, טרם סגירת החשבון. בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, עומדת לבעלי האתר ולמנהלת האתר הזכות להשעות, להפסיק ולהגביל פעילות של חשבון או בעל חשבון, במקרה של חשד להפרה של הוראה מהוראות התקנון או במקרה של חשד למסירת פרטי משתמש לא נכונים ו/או בכל מקרה של חשד כי המשתמש בעל החשבון ביצע או מבצע פעולה העלולה להסב נזק לאתר זה ו/או פעולה אשר אינה עולה בקנה אחד עם פעילות האתר.

 

 1. אין להעביר שם משתמש ו/או סיסמא ו/או פרטי חשבון ממשתמש רשום לאדם ו/או גורם אחר כלשהו, בכל דרך שהיא, בין בחינם ובין בעל-פה ובכל דרך שהיא.

 

 

איסוף מידע

 

 1. בעלי האתר ומנהלת האתר שומרים על זכותם לאסוף ולאגור כל מידע הנובע משימוש באתר.

 

 1. בנוסף, עלולה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של שאיפת האתר לספק למשתמשים בו חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.

 

שמירת מידע ואבטחתו

 

 1. כל המידע שנאסף ע"י אתר זה יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

 

 1. טכנולוגית העוגיות (cookies) הינה טכנולוגיה המאפשרת לאתר לספק למשתמש מידע המותאם לו אישית, בעת ביקורו באתר. המדובר בקבצי טקסט שמקורם באתר זה ונשמרים במערכת שלך. העוגיות מאפשרות לנו ללמוד באלו חלקים של האתר ביקרת, מה מספר הפעמים שביקרת בכל חלק ומה משך הזמן ששהית בו. בהתאם למידע שנאגר ע"י העוגיות יכול האתר לאגור מידע רב העובר ניתוח סטטיסטי במטרה לשפר את שירותי האתר לציבור המשתמשים בו. בנוסף, מאפשר האיסוף בדרך זו הקלה על דרכי הגישה שלך למדורים אליהם אתה גולש בקביעות באתר.

 

משלוח הודעות פרסומיות מהאתר

 

 1. בהחלטתך ובהסכמתך החופשית להירשם לאתר זה, הנך מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בהרשמתך לאתר הנך מביע את הסכמתך החופשית למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

 

 1. בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בדבר מבצעים שונים שיערכו בו ובפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו ע"י המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח של פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, עפ"י הוראות חוק התקשורת. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך  לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.

 

 1. באם אינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

 

 1. כאמור לעיל, הסרת שמך ופרטיך ממסד הנתונים של האתר תתבצע תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסירוב במחשבי מנהלת האתר ו/או במשרדיה בפועל. ממועד משלוח הבקשה להסרה ועד להסרה בפועל תהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם תוכן שיווקי שיגיע ו/או ישלח אליך בפרק הזמן האמור.

 

פרסום מאמרים באתר

 

 1. יתכן שתהיה אפשרות באתר זה לפרסם מאמרים, כתבות, פרסומים והודעות ("מאמרים") כדי ליתן במה רחבה לדיון בנושאים הקשורים לפעילות הפורום. מובהר כי במקרה זה למנהלת האתר הסמכות לקבוע את רשימת הנושאים הקשורים לפעילות הפורום ולשנותה ולהוריד מאתר זה מאמרים שאינם תואמים את רשימת הנושאים האמורה, או בשל כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלבדי.

 

 1. בשום פנים ואופן לא יהיו בעלי האתר ו/או מנהלת האתר ו/או הפורום הדתי לאומי אחראים לנזק כלשהו  – לרבות נזק עקיף שייגרם כתוצאה מכך שפורסם או, לחלופין,  לא פורסם באתר זה מאמר שלך או לנזק כלשהו שיגרם כתוצאה מעריכת המאמר על ידי מנהלת האתר או שינוי כלשהו שיעשה בו.

 

 1. כדי לפרסם מאמר באתר יש לשלוח המאמר למנהלת האתר לדוא"ל furomdl@gmail.com. מנהלת האתר ו/או מי מטעמה, רשאים לפרסם המאמר, להמנע מפרסומו או להתנות את פרסום המאמר בביצוע תיקונים, הגהות או שינויים בו. גם לאחר שהמאמר פורסם, מנהלת האתר רשאית להסירו ו/או לערוך בו שינויים לפי שיקול דעתה הבלבדי. בכל מקרה, לרבות אם לא פורסם המאמר או נערכו בו שינויים או לא נערכו בו שינויים והוא פורסם בצורתו הגולמית הלא ערוכה לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר ו/או מנהלת האתר ו/או הפורום הדתי לאומי בענין.

 

 1. שליחת המאמר למנהלת האתר מהוה הצהרה חד משמעית שלך שכל זכויות הקניין הרוחני במאמר לרבות זכויות היוצרים וכל זכות נגזרת וקשרוה נמצאות בבעלותך הבלבדית, וכן שאין הגבלה כלשהי על הזכויות הדרושות כדי לפרסם את המאמר או כדי להעביר את זכויות היוצרים במאמר לבעלי האתר ו/או למנהלת האתר ו/או לפורום הדתי לאומי. מסירת המאמר למנהלת האתר מהוה גם הצהרה על ויתורך לטובת בעלי האתר, מנהלת האתר פורום על זכויותיך במאמר ועל מתן רשיון בלתי הדיר לבעלי האתר ו/או למנהלת האתר ו/או לפורום הדתי לאומי לעשות שימוש במאמר בכל דרך שהיא ובכל זכות שעלולה לצמוח ממנו.

 

 1. עוד מובהר כי לא ישולמו לך או לצד ג' כלשהו דמי רשיון דמי שימוש דמי שכירות או כל תשלום אחר עבור השימוש שיעשה במאמר על ידי מנהלת האתר, בעלי האתר, הפורום הדתי לאומי וכל מי מטעמם וכן כל צד ג' שהוא. מאידך גיסא, למען הסר ספק מובהר כי אתה תפצה את בעלי האתר ו/או מנהלת האתר ו/או הפורום ו/או צד ג' כלשהו בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מפרסום המאמר באתר זה או בשל כל נזק אחר שיגרם להם בשל פרסום המאמר, מיד עם דרישה.

 

 1. מומלץ כי תגבה כל תוכן המועלה על ידך לאתר זה. מנהלת האתר אינה אחראית לגיבוי התוכן וכאמור לעיל היא יכולה להסירו ללא התראה מוקדמת מבלי לשמור העתק של המאמר או התגובה. על כן אם התוכן שהעלית לאתר הינו בעל חשיבות עבורך – מומלץ כי תדאג לגבותו. מנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או הפורום הדתי לאומי אינם אחראים לנזקים שיגרמו לך בקשר לאמור ובכל הקשר.

 

 

 

ה"פורומים" באתר

 

 

 1. הפורומים באתר הם במה להתכתבויות ולפרסום מידע בקרב משתתפי הפורום. מסירת תכנים לפרסום בפורומים אינה מחייבת כי אלו אכן יפורסמו בפורומים ו/או באתר זה ו/או בכל מקום אחר. פרסום תכנים בפורומים אינו מחייב שאלו ימשיכו להתפרסם בפרומים ו/או באתר זה. לחלופין, יתכן שהתכנים יפורסמו במועד מאוחר יותר. אין  גם התחייבות כי כל תגובה או תשובה לתגובה לפרסום של צד שלישי באיזה מן הפורומים תפורסם באתר זה. עניינים אלו כפופים לשיקול דעתם של בעלי האתר ו/או מנהלת האתר ו/או הפורום הדתי לאומי. להם גם הסמכות הבלעדית להחליט באם יקוים או יופסק דיון באיזה מן הפורומים.

 

 1. הפרסומים בפורומים ו/או מאמרים שיפורסמו באתר אינם משקפים את עמדת בעלי האתר ו/או מנהלת האתר ו/או הפורום הדתי לאומי והם אינם אחראים על התכנים המפורסמים בהם. כאמור לעיל, על הפרסומים עצמם להיות בשפה נקיה ולא פוגענית או גסה, אין לפרסם דברי לשון הרע או רכילות, חומרי תועבה או גזענות.  אין לעשות בפורומים שימוש מסחרי כלשהו, גם לא לפרסום סמוי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להלן אין להעלות פרסום אשר פוגע בקנין רוחני, בסוד מסחרי, בזכויות צד ג' כלשהם או פרסום שעלול לגרום לנזק כלשהו לצד ג' או לבעלי האתר, מנהלת האתר ו/או הפורום הדתי לאומי. כמו כן אין להעלות וירוסים או תכנות ריגול או תוכנות מזיקות אחרות לפורומים או לאתר זה בכלל.

 

 1. כמו כן, אין להעלות תכנים לאתר אשר יש בהם כדי להציק, להטריד, לאיים או לפגוע ברגשות הציבור ובקדשי ישראל, תכנים המבזים את ההלכה או את הדת היהודית, וכן תוכן מטעה שעלול לגרום לצד שלישי להסתמך עליו.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי מנהלת האתר, בעלי אתר והפורום הדתי לאומי אינם אחראים לתוכן, לאמינות וליתר פרטי התכנים שיועלו לאתר זה על ידי גולשים כמו גם לתגובות של צדדים שלישיים לתכנים אלו.

 

 1. ככל שיפגע אדם כלשהו מתכני הפורום יפנה הוא למנהלת האתר והיא תפעל ככל יכולתה לברור הענין בתוך 7 ימי עסקים ואף להסרת הפרסום הפוגע, או חלקו ככל שתמצא לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלבדי. נדרש כי כל פניה תכלול את פרטי הפונה (שם מלא, מס' זהות, שם משתמש, כתובת, טלפון נייד וקווי, כתובת דוא"ל, לינק לפרסום הפוגע ופירוט הסיבה שבגינה מבוקשת הסרתו של הפרסום. פניה בדרך אחרת לא תאפשר למנהלת האתר לטפל בתלונתך. מובהר בזאת כי אף שמנהלת האתר תעשה מאמץ לטפל בתלונה בהקדם היא אינה מבטיחה כי הטיפול יסתיים תוך זמן קצר והיא אינה מתחייבת למשך הזמן שידרש לטיפול בתלונה. ככל שיהיה צורך בפרטים נוספים לשם בירור התלונה הנך מתחייב לספקם למנהלת האתר ו/או מי מטעמה מיד עם בקשתה.

 

.

 1. גלישתך באתר זה ו/או השתתפותך בפורומים מהוה הצהרה חד משמעית שלך על כך שהנך מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מנהלת האתר ו/או הפורום הדתי לאומי וכן את כל צד ג' בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מפרסום כלשהו שלך באתר מיד עם דרישה.

 

 

רכישת מוצרים ושרותים

 

 1. מפעם לפעם יוצגו באתר זה הצעות לרכישת שרותים ומוצרים מספקים שונים. הצעות אלו ניתנות להסרה על ידי מנהלת האתר ללא התראה מוקדמת. רק משתמשים רשומים שהם גם חברים בפורום הדתי לאומי ומעל גיל 18, רשאים לבצע פעולות לרכישת שרותים ומוצרים באתר זה.

 

 1. מנהלת האתר תשתדל לפעול לכך שליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר זה יופיע גם תיאור מפורט ככל הניתן של המוצר או השרות המוצעים למכירה וכן פרטים מפורטים אודות הספק ואופן יצירת הקשר עמו לשם קבלת מידע נוסף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי האחרות לטיב המוצרים או השרותים, לאספקתם לאיכותם ולכל ענין אחר הקשור בהם  – לרבות הסתמכות על המחרים המוצגים, על מצגי הספקים בקשר לאיכות המוצרים או השרותים המסופקים על ידם, חלה על ספקי המוצרים או השרותים בלבד ולא על מנהלת האתר, בעלי האתר, הפורום הדתי לאומי ו/או מי מטעמם.

 

 1. יתכן ולחלק מהמוצרים או השרותים המוצעים למכירה יתלווה תקנון ספציפי. במקרה של סתירה בין תקנון זה לתקנון הספציפי הרלוונטי למוצר או לשרות המוצע למכירה באתר זה– יגברו הוראות התקנון הספציפי הרלוונטי.

 

 1. מובהר כי כל רכישה של מוצר או שרות נעשית ישירות בהסכם עם הספק. מנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או הפורום אינם צד לעסקאות אלה. וכל המידע המופיע אודותיהם הינו באחריות הספק בלבד כמפורט לעיל.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי אף אם למוצר או לשרות מסוים המוצע למכירה באתר זה מצורף קישור (לינק) לאתר הספק, אין עובדה זו מלמדת על חסות או תמיכה או קשר אחר של מנהלת האתר, בעלי האתר או הפורום הדתי לאומי לתכנים, למצגים, למוצרים המוצעים למכירה או לכל ענין אחר המצוי באתרי אינטרנט אלו ואף לא לאיכותם ולשימושיותם. הכלל הידוע "יזהר הקונה" חל ביתר שאת בעסקאות מרחוק כדוגמת העסקאות האמורות. יתר על כן, לא מן הנמנע שביקור באתר האינטרנט של ספק אשר לינק לאתרו מופיע באתר זה, יגרום לך לוירוסים במחשב ממנו הנך גולש לאתר ולנזקים נוספים בשל תוכניות זדונויות המצויות באתר הספק האמור. לפיכך כל כניסה לאתר של צד שלישי או ספק להם קישור באתר זה נעשית על אחריותך הבלעדית. מנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או הפורום לא יהיו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים אשר יגרמו לך כתוצאה מכניסה לאתר לו קישור באתר זה ולנזקים אשר יגרמו לך או לצד ג' כלשהו כתוצאה מכך.

 

 

רכישת שוברים באתר

 

 1. באתר זה יוצעו למכירה מפעם לפעם שוברים למוצרים או שרותים שניתן להמירם אצל אותו ספק רלוונטי באותו מוצר או שרות אותם הם מייצגים. מוצרים ושרותים אלו אינם נמכרים על ידי מנהלת האתר, בעלי האתר או הפורום הדתי לאומי ואין להם אחריות כלשהי ביחס לאיכותם, תוכנם ועוד כמפורט לעיל.

 

 1. בעשותך שימוש באתר זה הנך מסכים כי תישלח אליך קבלה לאחר ביצוע רכישה באמצעות הדוא"ל ולא באמצעות דואר ישראל.

 

 1. ככל שירכש שובר על ידיך, יקנה השובר הנרכש זכות חוזית למימוש השובר כלפי הספק שהנפיק את השובר, אך לא זכות כלשהי כלפי מנהלת האתר, בעלי האתר או הפורום הדתי לאומי. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן, במקרה של סתירה בין האמור בשובר לבין האמור בענין תנאי השובר באתר תכריע מנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלבדי.

 

 

ביטולי עסקאות

 

 1. תנאי לביצוע רכישה – כיבוד התחייבות הרוכש על ידי חברה האשראי אשר באמצעות פרטי הכרטיס מטעמה בוצעה הרכישה. הספק ומנהלת האתר יהיו רשאים לבטל עסקה לרכישת שובר בכל מקרה לפי שיקול דעתם הבלבדי ובין היתר במקרים הבאים –  מסירת פרטים כוזבים או חלקיים על ידי הרוכש;  כאשר נפלה תקלה או טעות לרבות בהצגת פרטי המוצר או השרות המוצעים למכירה, פרטי התשלום וכיוב'; במקרה של כוח עליון.

 

 1. הודעה על ביטול העסקה תישלח לתיבת הדוא"ל שנמסרה במועד ההרשמה ו/או במועד הרכישה. אין אחריות כלשהי למנהלת האתר, לבעלי האתר ו/או לפורום הדתי לאומי על קבלת הודעת ביטול העסקה בתיבת הדואר ככל שחלה תקלה או שפרטי תיבת הדוא"ל שנמסרו היו שגויים מלכתחילה.

 

 1. ככל שלא תכבד חברת האשראי את התחיבויותיך, תבוטל העסקה לרכישת שובר כאמור לעיל ותחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% מערך השרות או המוצר – לפי הנמוך ("דמי ביטול"). דמי הביטול יגבו על ידי מנהלת האתר או על ידי הספק. בדמי ביטול תחויב גם אם תבקש אתה ביזמתך לבטל את העסקה –ככל שהביטול על ידך יעשה פחות מ-14 יום לאחר ביצוע העסקה כאשר טרם נעשה שימוש בשובר – אם מדובר בעסקה לרכישת שובר. אם תבקש לבטל עסקה לרכישת שובר בשל אי התאמה בין המוצר או השרות המבוקשים לבין הפרטים שנמסרו לגביהם באתר זה לא תחויב בדמי ביטול.

 

 1. ככל שמדובר בעסקה לרכישת נופש בישראל ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. אם מדובר במוצר שכבר קיבלת לרשותך – עליך להשיבו לרשות הספק – בכתובתו ו/או במקום שנמסר לך המוצר ו/או במקום אחר – בהתאם להוראות שימסרו לך על ידי הספק.

 

 1. אם תבקש לבטל עסקה שאינה עסקה לרכישת שובר  -עליך לפנות ישירות לספק. כמו כן, אם כבק קיבלת את המוצר או השרות באמצעות השובר – עליך לפנות ישירות לספק  כדי לבטל את העסקה. רק אם בידך השובר וטרם המרת את השובר אצל אותו ספק שרותים או מוצרים תוכל לבטל את העסקה באמצעות פניה למנהלת האתר.

 

 1. למען הסק ספק, מובהר כי על כל ביטול העסקאות של רכישת שוברים יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

 

 

אחריות

 

 1. אין האתר, בעלי האתר או הפורום הדתי לאומי ומי מטעמם נושאים באחריות כלשהי, במפורש או במשתמע, ביחס למידע המופיע באתר זה.

 

 1. לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למנהלת האתר אין אחריות לתוכנם של פרסומים, מאמרים, מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי ולכל ההצעות למכירת מוצרים המופיעים באתר.

 

 

קניין רוחני

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה לרבות עיצובו, הגרפיקה שלו, הקבצים הגרפיים, התוכנה, קוד המחשב, היישומים, התמונות, הסרטונים, קבצי שמע וקבצי ראי, טקסטים, תרגומים וכל מידע נוסף ו/או אחר המצוי באתר ו/או קשור בו, הינם בבעלות הפורום הדתי או מוקנים לו לפי רשיון או זכות שימוש. אין לעשות בנ"ל כל שימוש שהוא מבלי לקבל את הסכמת הפורום הדתי לאומי מראש ובכתב.

 

 1. בעניין זה יובהר כי שם האתר, לוגו האתר, עיצוב האתר וכל סימני המסחר הקשורים בו, רשומים ושאינם רשומים, הינם בבעלות הפורום הדתי לאומי, ומהווים קניינו הבלעדי או מוקנים לו לפי רשיון או זכות שימוש. אין לעשות בנ"ל כל שימוש שהוא מבלי לקבל את הסכמת הפורום הדתי לאומי מראש ובכתב.

 

 1. אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו, לשכפל, להעתיק, לשחזר, להפיץ, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים, בכל דרך ובכל צורה, באתר, בתכולתו, במידע המופיע בו, בתכנים שבו, מבלי לקבל על כך את אישור האתר, מראש ובכתב. יובהר כי איסור זה תקף בין לשימוש חלקי ובין בשימוש מלא בתכני האתר.

 

 1. אין הפורום הדתי לאומי,  בעלי האתר ו/או מנהלת האתר אחראים על פעולות שונות שיתבצעו ע"י משתמש באתר ויהוו הפרה של כל דין ו/או תקנת הציבור. הפורום הדתי לאומי,  בעלי האתר ו/או מנהלת האתר שומרים על זכותם לבצע פעולות פיקוח ו/או סינון של משתמשים ותכנים באתר, על מנת למנוע הפרות דין ע"י משתמשים, וזאת, ללא התחייבות לעשות זאת והגם שאין זה מחובתם לעשות זאת.

 

כללי

 

 1. כל ויתור, תיקון או שינוי של תנאי מתנאי תקנון זה, לא יהיה תקף אלא אם קיבל את הסכמת מנהלת האתר מראש ובכתב. תקנון זה אינו הסכם לטובת צד שלישי, אין לפרשו ככזה והוא אינו מעניק זכויות לצד שלישי כלשהו.
 1. כל זכות, סעד ו/או תרופה של מנהלת האתר, בעלי האתר ו/או הפורום הדתי לאומי לפי תקנון זה אינם גורעים מהזכויות הקיימות להם על פי דין, אלא רק מוסיפות עליהם.
 1. אנו מאחלים לך גלישה נעימה באתר.
 1. בכל דבר ועניין תוכל לפנות למנהלת האתר בכתובת furomdl@gmail.com  .